Pozdravna Riječ

Pozdravna Riječ

Izvršne direktorice


Iskustva iz prakse, nažalost, pokazuje da se naša djeca često osjećaju isključena, neviđena, nepriznata, vrlo često usamljena, neprihvaćena, sa osjećajem bezvrijednosti i nerazumijevanja, sa osjećajem izdaje i razočerenja od onih koje vole. Zabrinjavajući nalazi istraživanja na uzrastu naše djece u ranoj adolescenciji, a koja su u skladu sa iskustvima iz prakse, govore da skoro svako četvrto dijete u ranoj adolescentnoj dobi pati i da je pod visokim rizikom da razvije mentalne poremećaje, 12 posto djece ovog uzrasta pomišlja da se ubije, a nažalost 9 posto njih namjerno pokušava da se povrijedi ili ubije. Rezultati jasno naglašavaju da je  potrebno jačanje javne svjesti o zdravom razvoju djeteta, ali i o adolescenciji koja je posebno fragilno životno razdoblje, te da su adekvatne preventivne akcije i jasne intervencije u ovoj životnoj dobi vrlo važne.


Ne smijemo zaboraviti da smo im potrebni, da se dijete ne može posmatrati izolovano od konteksta u kojemu odrasta, te da smo odgovorni za njihov zdrav razvoj i njihovu budućnost. Obiteljski odnosi,  kvaliteta pojedinačnih odnosa sa roditeljima, braćom, sestrama, stilovi odgoja, rana dešavanja i istorija razvoja, ali i vrlo značajno školsko okruženje, kvaliteta odnosa sa nastavnicima i vršnjacima, te kvaliteta odnosa sa stučnjacima i opšta društvena atmosfera, utiču na vjerovanja koje dijete razvija o sebi i svijetu oko sebe, a onda i na uspostavljanje obrazaca ponašanja prema sebi i drugima.


Dijete je budućnost čovjeka! Odgajati i educirati dijete, biti u odnosu sa mnogo ljubavi, uvažavanja i jasnim granicama je najveći izazov za svakog roditelja, nastavnika, stučnjaka i drušva u cjelini.


Vodeći se našim pojedinačnim i drušvenim odgovornostima za očuvanje integriteta djece i adolescenata, te zdravog rasta i razvoja pojedinca, želja nam je da kroz naš rad razvijamo interdisciplinarnu suradnje sa domaćim i inozemnim srodnim Udrugama/Udruženjima, Institutima i Institucijama u projektima koji se bave djecom i adolescentima, te da razvijamo standarde u cilju zaštite prava djece i adolescenata i poboljšanja uvjeta za pravilan mentalni razvoj. Prevencijska praksa u skladu sa istraživačkim radovima, umreženo djelovanje na svim nivoima u cilju osiguravanja minimalnih uvjeta za zdrav rast i razvoj djeteta i adolescenta, te permanentna edukacija svih profesija koje rade sa djecom i adolescentima, obiteljima, a u skladu sa europskim standardima i standardima WHO, put je kojim težimo.


Srdačno,
Dr. sc. Mirela Badurina, psihoterapeut