Edukacijski program za integrativnog psihoterapeuta

Program za Edukaciju

iz dječje i adolescentne psihoterapije


O edukaciji

Psihoterapija djece i adolescenata bitno se razlikuje od psihoterapije odraslih osoba, a to se naročito odnosi na ulogu terapeuta, odnos i suradnju s roditeljima jer o suradnji s roditeljima ovisi prihvaćanje same terapije.


Program integrativne psihoterapije djece i adolescenata temelji se na razvojnom pristupu djeci i mladima inkorporirajući humanistički i integrativni pristup (Gestalt, TA, IA) , te Self psihologiju, intrasubjektivne teorije i teorije odnosa.


Edukacija traje 2 do 4 godine u zavisnosti od pravca i prethodne edukacije, a po završenoj edukaciji i polaganju ispita kandidati dobivaju europsku licencu za osposobljenost za dječjeg i adolescentnog integrativnog psihoterapeuta.


Provodi se

 • Četverogodišnja edukacija za kandidate koji nemaju završenu niti jednu psihoterapiju s europskom licencom
 • Dvogodišnja edukacija za kandidate koji imaju završenu psihoterapiju s europskom licencom ili drugi ekvivalent istome

Kome je namjenjena?

U edukaciju za psihoterapeuta se mogu uključiti psihijatri, psiholozi, defektolozi, socijalni pedagozi, liječnici školske medicine i socijalni radnici, pedagozi, medicinske sestre.


Način provođenja

 • Održavat će se jedan vikend mjesečno, od petka do nedjelje, te jednom godišnje u trajanju od pet dana (ljetna škola), osim kada su predavači stranci, tada se trajanje i vrijeme edukacije modificira prema predavaču
 • Program se odvija na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku
 • Nekoliko (2-3) modula godišnje vode stručnjaci iz inozemstva
 • Edukacija se provodi u suradnji sa i poštujući standarde EIATCYP, EUROCPS i EAP.

Šta uključuje edukacija?

Edukacijski program uključuje:
 • Teorijski dio i istraživački rad
 • Superviziju kliničke prakse
 • Razvoj vještina
 • Osobni/lični razvoj
Organizaciono svaki modul uključuje:
 • Grupni proces
 • Teoriju
 • Superviziju prakticiranu u velikoj grupi
 • Praktični rad
 • Razvoj vještina
 • Osobni/lični razvojni profil

Grupe za edukaciju su zatvorenog tipa sa stalnim brojem studenata. U otvorenom modulu mogu sudjelovati studenti BHIDAPA-e i Institut D.O.M. (Institut D.O.M.) svih edukacijskih grupa.
Ukoliko modul vodi stručnjak iz inozemstva, tada su moduli otvorenog tipa, dakle mogu im pristupiti i sve zainteresirane osobe koje nisu polaznici edukacije uz nadoknadu kotizacije za istu.


Trajanje i struktura edukacije (4/2 godine)

 • Teorija i Istraživački rad (800 sati / 400 sati)
 • Klinička praksa (450 sati / 200 sati)
 • Supervizija (150 sati / 60 sati)
 • Osobna/lična terapija (160 sati / 40 sati)

Dakle, minimalni broj ukupnih sati za 4-godišnju edukaciju je 3400 sati / 135 ECTS bodova, a za 2-godišnju edukaciju 1575 sati / 63 ECTS bodova. Ostali sati izračunavaju se kroz pismene i usmene radove, ispite, istraživačke radove, prikaze slučajeva i iščutavanje literature. Edukacijski program slijedi europske standarde, te u skladu sa tim može doći do promjene sati.


Program osposobljava kandidate za stjecanje profesionalnih i akademskih iskustava s posebnim naglaskom na kliničkim vještinama, profesionalnoj kompetenciji, osobnom/ličnom razvoju, uz zadovoljavanje kriterija dobre kliničke prakse koja osigurava visok stupanj edukacije kao i istraživanja.


Ispiti/Eseji

Tijekom svake edukacijske godine studenti su dužni predati 3 pismena rada (teme radova i rokovi za predaju određuju se na početku godine), položiti ispite iza svakog modula, a na kraju same edukacije polažu završni ispit, te prezentiraju rad na slučaju.


Po završenoj edukaciji i polaganju ispita kandidati stječu diplomu iz Dječje i adolescentne integrativne psihoterapije, te europsku licencu ovjerenu od strane EAITSCYP i EUROPCS.


Uvjeti upisa

 • Završen fakultet Medicine, Psihologije, Edukacijsko-Rehabilitacijski, Socijalni rad, odnosno Pedagoški
 • Intervju s voditeljima edukacije
 • Članstvo u BHIDAPA-u
 • Za dvogodišnju edukaciju polaznicima je potrebna diploma nekog psihoterapijskog pravca s europskim priznanjem ili ekvivalent

Na početku edukacijske godine polaznici dobivaju program edukacije, ugovor, indeks, šifru za biblioteku, a nakon svakog modula i preporučenu literaturu.


Uvjeti tijekom edukacije

 • Prvu ratu edukacijske godine potrebno je platiti prije početka prvog modula, o čemu je potrebno obavijestiti BHIDAPA-u.
 • Svi polaznici moraju tijekom edukacije polaziti svoju osobnu/ličnu psihoterapiju
 • Svi polaznici dvogodišnjeg edukacijskog programa koji rade s djecom i adolescentima moraju imati supervizirani rad
 • Svi polaznici moraju biti članovi BHIDAPA-e, a samim time su i članovi EYATSCIP (Europske asocijacije za dječju i adolescentnu psihoterapiju i savjetovanje djece i mladih)
 • Da bi polaznik mogao pristupiti polaganju završnog ispita mora odslušati sve edukacijske module, sate osobne/lične terapije, supervizije, imati položene ispite i ocjenjene eseje, te popunjen formular za prijavu završnog ispita
 • Tijekom edukacije potrebno je da polaznik svoja znanja i vještine stečene tijekom edukacije primjeni u kliničkom radu

Početak edukacijskog programa

Drugi ciklus edukacije počinje 13.05.2017. godine, sa prvim modulom na temu "Reptures in Alliance" - Terapijska radna alijansa i rad na poremećajima alianse.


Informativni sastanak za sve polaznike, bilo da upisuju 4-godišnji ili 2-godišnji edukacijski program, održati će se 20.04.2017. sa početkom u 17 sati. Mjesto sastanka je Centar za Mlade Otoka (Gatačka 18), ulaz sa gornje strane.


Cijena edukacijske godine

Cijena edukacijske godine iznosi 2.500KM, sa mogučnošću plaćanja u tri rate.


Trajanje, vrijeme i cijena se iznimno može povisiti kada su predavači stranci i kada moduli traju duže od tri dana.


Cijena intenziv modula: “Ljetna Škola dječje i adolescentne integrativne psihoterapije iznosi 2000,00 kn.” I plaća se direktnu Institutu D.O.M.


Podaci za plaćanje Ljetne škole.


Mjesto i dinamika održavanja edukacijskog programa

Svaka edukacijska godina sastoji se od 10 modula.
Moduli će se održavati jedan vikend mjesečno, od petka do nedjelje u Sarajevu: Centar za mlade Otoka ili E-net Centar na Ekonomskom fakultetu (jedan modul može biti organiziran u Zagrebu u trajanju od 3 dana), te jednom godišnje organizira se "Ljetna škola" u trajanju od pet dana u Krapinskim toplicima ili IUC (Inter-University Centre) Dubrovnik.


Detaljnije o programu edukacije.


Studenti koji dolaze izvan Sarajeva imaju poseban popust na smještaj u Centru za mlade gdje se održava nastava.


Prijave za edukacijski program i članstvo

Prijaviti se možete putem online prijave.
Učlaniti se možete putem online prijave.

Za sve upite o članstvu u BHIDAPA-u ili upis na Edukaciju iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije ili Savjetovanja, molimo kontaktirajte nas.

    info@psychotherapy.ba; bhidapa@gmail.com
    (387) 61/169-840